Articole/Știri - ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LA ANAF ESTE OBLIGATORIE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2023 ! Află toate detaliile !

ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LA ANAF ESTE OBLIGATORIE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2023 ! Află toate detaliile !


publicat la data 24 ian. 2023, scris de Vlad Domocos

Este obligatorie înregistrarea contractului la ANAF în 2023? Nu am înregistrat contractul de închiriere la ANAF? Cum procedez? Care este termenul de înregistrare? Există o diferență între contractele aflate în derulare la data de 1 IANUARIE 2023 și cele încheiate ulterior acestei date? De ce acte am nevoie pentru a înregistra un contract la ANAF? Pot înregistra direct contractul al sediul ANAF? Pot înregistra contractul la ANAF utilizând mijloace electronice?

REZUMAT:
1.Începând cu data de 1 IANUARIE 2023 înregistrarea contractelor de închiriere (locațiune) la organul fiscal competent (ANAF) a redevenit obligatorie.


2.PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE DUPĂ DATA DE 1 IANUARIE 2023- Dacă sunteți o persoană fizică care obțineți venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (chirii)- altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuința proprietate personală aveți obligația înregistrării contractului încheiat între părți precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificărilor, la organul fiscal competent (ANAF).


3.PENTRU CONTRACTELE AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 1 IANUARIE 2023( aveți la dispoziție un termen de 90 de zile calculat începând cu 1 IANUARIE 2023)- În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestor. 


4.Unde înregistrăm contractul de închiriere? 
Contractul de închiriere (locațiune) se înregistrează la orgnaul fiscal competent ( ANAF). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți cu atenție A.2.(1)!


5.Dacă dețin bunul închiriat în coproprietate cu alte persoane (soție, alți moștenitori etc) trebuie să îl înregistrăm toți contractul la organul fiscal ? 
DA! Conform noilor reglementări, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.


6.De ce acte am nevoie pentru a înregistra la organul fiscal(ANAF) un contract de închiriere?
a.Cererea de înscriere ( 2 exemplare- unul pentru a fi depus la organul fiscal și unul pentru dumneavoastră). Modelul cererii de înscriere poate fi consultat aici.
b.Copie a contractului de închiriere ( ATENȚIE! – contractul de închiriere trebuie să conțină număr de ordine și data). Copia contractului de închiriere se va conforma de către contribuabil prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și aplicarea semnăturii. Mențiunea se va aplica pe fiecare pagină a copiei.


7.Cum se depune cererea la organul fiscal competent? Este posibilă transmiterea prin mijloace de comunicare la distanță?
Cererea însoțită de copia conformată a contractului de închiriere poate fi depusă:
a.Direct la registratura organului fiscal.
b.Prin poștă cu confirmare de primire.
c.Prin mijlaoce electronice de transmitere la distanță.


8.Pot înregistra contractul de închiriere la organul fiscal competent dacă sunt locatar și nu am calitatea de proprietar al bunului?
DA !Și chiar recomandăm locatarilor(chiriașilor) acest lucru. Pentru o privire detaliată a procedurii vă rugăm citiți cu atenție B.


9.Ce pățesc dacă nu înregistrez contractul de închiriere la ANAF în anul 2023? Pot ajunge la închisoare pentru asta? Care este sancțiunea?
Cu privire la acest aspect trebuie făcută o distincție, după cum ați declarat sau nu veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor în cazurile analizate.
a.În condițiile în care ați încheiat un contract de închiriere și nu duceți la îndeplinire obligația de a declara veniturile obținute și a achita în mod corelativ taxele stabilite potrivit reglementărilor fiscale în vigoare veți putea fi tras inclusiv la răspundere penală pentru săvârșirea unor infracțiuni. Răspunsul la întrebare este unul afirmativ, astfel încât, în anumite situații, veți putea fi cercetat penal și tras la răspundere penală. Consecința? Condamnarea inclusiv la o pedeaspă cu închisoarea.
b.În condițiile în care declarați veniturile obținute și achitați în consecință obligații fiscale însă nu ați procedat la înregistrarea contractului de închiriere la ANAF, într-o primă etapă, organul fiscal va proceda la notificarea dumneavoastră. Legea nu prevede în mod obligatoriu o sancțiune în condițiile în care ulterior primirii notificării nu veți proceda la înregistrarea contractului însă, nu excludem, aplicarea sancțiunilor de drept comun aflate la îndemâna organului fiscal competent. De asemenea, chiar dacă cu titlu de excepție, raportat la situația concretă, pot fi imaginate ipoteze de lucru care să justifice aplicarea unor sancțiuni contravenționale sau chiar penale. Cu siguranță, legiuitorul a pus la dispoziția contribuabililor o posibilitate largă de a duce la îndeplinire această obligație, motiv pentru care, vă sfătuim să procedați la îndeplinirea acestei obligații.


10.Nu uitați că, odată înregistrat la organul fiscal competent, contractul de închiriere reprezintă titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite precum și pentru obligația de restituire (practic veți putea să vă adresați direct executorului judecătoresc și nu va mai trebui să urmați o procedură judiciară – la instanța de judecată).


11.Înregistrarea contractelor de închiriere (“chiriile”) la ANAF a redevenit obligatorie în România. Nu ai un contract de închiriere scris care să te avantajeze? Te ajutăm noi ! Avocații Biroului îți vot redacta un contract de închiriere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ! Și NU ! Nu recomandăm folosirea contractelor de închiriere tipizate ! Click aici pentru a lua legătura cu un avocat al Biroului Domocoș Law.


Vrei sa afli mai multe informații despre contractul de închiriere ? Am scris pentru tine un articol care te va ajuta să înțelegi importanța unui contract de închiriere bine redactat. Click aici !
12.În cele ce urmează, vom prezenta pe larg informațiile la care am făcut referire în cuprinsul rezumatului. Vă propunem o lectură de 5 minute !


PREZENTAREA PE LARG A DISPOZIȚIILOR LEGALE INCIDENTE. 
Dacă cunoști reglemetările legale în vigoare și contractul tău de închiriere este redactat conform, vom trece la prezentarea articolului dedicat înregistrării contractului de închiriere (locațiune) la ANAF. Și da, de data aceasta înregistrarea este obligatorie. 
Chiar dacă pentru o scurtă perioadă contractele de închiriere (locațiune) nu au mai trebuit înregistrate la organul fiscal competent (ANAF), prin prevederile O.U.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, cu începere de la 1 IANUARIE 2023, a fost reintrodusă obligația de înregistrare a contractelor de închiriere la ANAF.
I.Pentru contractele încheiate dupa data de 1 IANUARIE 2023
Contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (chirii), altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. Obligația a intrat în vigoare la data de 1 IANUARIE 2023.
II. Pentru contractele aflate în derulare la data de 1 IANUARIE 2023
În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestor.

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII CONTRACTELOR LA ANAF: 
A. Înregistrarea contractelor de închiriere de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
  2.(1) Organul fiscal competent este: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente; c) organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispoziţiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente. 
2.(2) Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent. 
3.(1) Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune "Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune", prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată,se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi semnătura acestuia. 
3.(2) Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. 
3.(3) Cererea, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 4. Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoţită de documentele justificative. 
5.(1) Data înregistrării, la organul fiscal, a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este, după caz, data înregistrării la registratura organului fiscal competent, data poştei sau data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.
 5.(2) Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este: a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent; b) copia cererii, însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent - pentru cererile depuse prin poştă cu confirmare de primire; c) copia cererii, însoţită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor - pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 6. Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează contractele de închiriere în evidenţa contractelor de locaţiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. 
7. Înregistrarea contractelor de închiriere în evidenţa organizată de către organul fiscal competent se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.
8. Cererea şi documentele depuse de contribuabil în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice. 
9. Evidenţa contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor. 
10. Organul fiscal competent notifică persoanele fizice care figurează în evidenţele fiscale cu venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare a contractelor de închiriere. Modelul şi conţinutul formularului "Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere" sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
11. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal competent. 
12. Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov (aparat propriu şi unităţi subordonate) şi prin prezenta procedură. 
13. Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 


B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, potrivit prevederilor Codului civil 
14. Locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie prin înscris sub semnătură privată în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice, potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
15. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. 
16.(1) Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune cererea, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi semnătura acestuia.   
16.(2) Cererea se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. La cerere se anexează copia contractului de locaţiune. 
17. Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de locaţiune se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoţită de documentele justificative. 
18.(1) Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor. 
18.(2) Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare a depunerii.    
19. Prevederile pct. 6 - 9 din secţiunea A se aplică în mod corespunzător.

Am scris mai multe curiozități despre contractul de închiriere în cuprinsul articolului:DORESC SĂ ÎNCHEI UN CONTRACT DE ÎNCHIRIERE. CE TREBUIE SĂ ȘTIU ? CURIOZITĂȚI !

AVOCAT  ORADEA  TEL: 0758 360 112
AVOCAT  ALEŞD     TEL: 0747 108 008
AVOCAT  ONLINE    
Programează o şedinţă de consultanţă juridică: Alege simplu şi uşor pachetul potrivit pentru tine ! 

Te invităm să afli mai multe detalii despre noi pe pe www.domocos-law.ro