Articole/Știri - Sunt cercetat într-un dosar penal. Ce trebuie să cunosc? Care sunt drepturile și obligațiile mele în faza de urmărire penală? Cum mă pot apăra?

Sunt cercetat într-un dosar penal. Ce trebuie să cunosc? Care sunt drepturile și obligațiile mele în faza de urmărire penală? Cum mă pot apăra?


publicat la data 16 dec. 2022, scris de Vlad Domocos

Sunt cercetat într-un dosar penal. Ce trebuie să cunosc? Care sunt drepturile și obligațiile mele în faya de urmărire penală? Cum mă pot apăra?
Atenție ! Conform art. 4 Cod procedură penală care reglementeată PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE, orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă
     Chiar dacă la nivel conceptual folosirea/utilizarea(în limbajul curent, în mass media, pe rețelele sociale sau pe orice alt suport de comunicare în masă) a termenilor/construcțiilor lingvistice precum: proces penal, dosar penal, urmărire penală, trimitere în judecată într-o cauză penală etc conduc în subconștientul colectiv cel puțin la bănuieli relative la săvârșirea unor fapte reprobabile și care urmează a fi sancționate potrivit dreptului penal, din punct de vedere al dreptului procesual și material penal, lucrurile sunt mult mai nuanțate.
     În acest sens, conform dispozițiilor procesual penal, acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a acelor persoane care au săvârșit infracțiuni. 
    În cele ce urmează, fără a menține standardul unei prelegeri academice, vom încerca să explicăm punctual și schematic, foarte pe scurt, evoluția procesului penal de la momentul în care organul de urmărire penală este sesizat/ se sesizează cu privire la o presupusă faptă penală și până la rezolvarea cauzei în cursul urmăririi penale, ocazie cu care vom identifica și explica principalele drepturi ale persoanei „suspectate” sau „inculpate” de săvârșirea unei fapte care constituie infracțiune.


1.Pentru realizarea obiectului acțiunii penale ( tragerea la răspundere a acelor persoane care au săvârșit infracțiuni), organele de urmărire penală sunt sesizate prin plângere, denunț, prin acte încheiate de alte organe de sesizare și se pot sesiza și din oficiu.
     Important:
chiar dacă de cele mai multe ori veți suspecta o anumită persoană că dorește „să fă facă dosar penal”, nu uitați că, în pofida bancurilor cu polițiști, organele de urmărire penală din România desfășoară o activitate substanțială și, de cele mai multe ori, sesizările din cauzele penale sunt realizate din oficiu.

2.Ce înseamnă „începerea urmăririi penale in rem”(=urmărirea penală cu privire la fapta săvârșită sau a cărei săvârșire se pregătește)?
Dacă actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege (condițiile de formă, termen etc), organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșite ori a cărei săvârșire se pregătește ( =in rem) chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.
     Important: potrivit legii, chiar dacă modul de sesizare conține toate datele de identificare cu privire la autorul presupusei fapte, organul de urmărire penală are obligația de a dispune începerea urmăririi penale in rem.


3.Ce înseamnă „efectuarea în continuare a urmăririi penale sau „urmărirea penală in personam”? Cum devin SUSPECT?
Atunci când există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit fapta și nu există unul din cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se desfășoare față de acesta, care dobândește calitatea de suspect.
Astfel, după ce ați dobândit calitatea de suspect, veți fi chemat de organul de urmărire penală pentru a fi audiat în calitate de SUSPECT.
     Important: înainte de prima audiere în calitate de suspect, acestuia trebuie să i se aducă la cunonștință următoarele DREPTURI (în acest sens încheindu-se un proces verbal care se comunică suspectului sub semnătură):
•    calitatea de suspect
•    fapta pentru care este suspectat
•    încadrarea juridică a faptei pentru care este suspectat
•    dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
•    dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
•    dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
•    dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
•    dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
•    dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
•    dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
•    dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
•    dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
•    alte drepturi prevăzute de lege.

     Important: în cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere, suspectului i se aduc la cunoștință și următoarele obligații:
•    obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
•    obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.

4.Ce înseamnă „punerea în mișcare a acțiunii penale?” Cum devin inculpat?
     Acțiunea penală se pune în mișcare de procuror, prin ordonanță, când, în cursul urmăririi penale se constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există unul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale.
    Punerea în mişcare a acţiunii penale este comunicată inculpatului de către organul de urmărire penală care îl cheamă pentru a-l audia.
înainte de prima audiere în calitate de inculpat, acestuia trebuie să i se aducă la cunonștință următoarele DREPTURI (în acest sens încheindu-se un proces verbal care i se comunică inculpatului sub semnătură):
•    calitatea de inculpat
•    fapta pentru care este suspectat
•    încadrarea juridică a faptei pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
•    dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
•    dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
•    dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
•    dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
•    dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
•    dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
•    dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
•    dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
•    dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
•    organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei;
•    alte drepturi prevăzute de lege (exemplu: cum ar fi dreptul ca, la cerere, inculpatului să i se elibereze o copie de pe ordonanţa prin care a fost pusă în mişcare acţiunea penală).

     Important: în cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere, inculpatului i se aduc la cunoștință și următoarele obligații:
•    obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.

5.Chiar dacă la nivel teoretic unitatea de parchet competentă trebuie să dovedească vinovăţia persoanei faţă de care desfăşoară activitatea de urmărire penală, în practică, formularea şi transmiterea unei cereri în probaţiune („apărarea”) este obligatorie.
În acest sens, veţi putea propune martori, veţi putea solicita adrese, mijloace materiale de probe şi orice alte probe care să ducă la aflarea adevărului.


Sfaturile noastre, în ordinea importanţei:
1.În cazul în care sunteţi citaţi cu menţiunea de a vă prezenta să daţi declaraţie în calitate de suspect/inculpat într-o cauza penală, apelaţi de urgenţă la serviciile unui avocat.
2.Chiar dacă organul de urmărire penală este obligat să vă aducă la cunoştinţă fapta şi încadrarea juridică a faptei pentru care sunteţi audiat, vă sfătuim să NU daţi o declaraţie. Ulterior obţinerii calităţii de suspect, în mod personal sau prin avocat ales veţi putea solicita studierea dosarului, efectuarea de copii de pe actele dosarului precum astfel încât, la data la care veţi oferi o declaraţie (dacă veţi dori) să aveţi cunoştinţă de acuzaţie în mod corect şi complet.
3.Nu cedaţi solicitărilor organelor de urmărire penală în ceea ce priveşte oferirea unei declaraţii. Nu veţi fi reţinuţi sau supuşi unei măsuri preventive sau restrictive de drepturi ca urmare a uzitării de dreptul la tăcere ! Măsura reţinerii şi/sau a controlului judiciar sau propunerea adresat[ instanţei pentru luarea unei măsuri preventive privative sau restrictive de libertate nu va avea la bază exclusiv oferirea sau lipsa unei declaraţii din partea dumneavoastră. Nu uitaţi ! Odată oferită, proba va putea fi folosită împotriva dumneavoastă.
4.Chiar dacă de la fapta cu privire la care sunteţi cercetat a trecut o perioadă mare de timp, încercaţi să treceţi peste neplăcerea creată şi mediaţi profund asupra situaţie de fapt. Pentru a propune probe pertinente care să ducă la aflarea adevărului, gândiţi-vă la toate împrejurăririle: loc, timp, participanşi, mijloace de probă cum ar fi camere de supraveghere, poze etc. De asemenea, reflectaţi la un alibi. Cu siguranţă dovada că aţi fost într-o altă ţară, înt-un alt oraş etc la data şi ora săvârşirii presupusei fapte reprobabile va constitui pentru dumneavoastră o apărare puternică.
5.OFERĂ AVOCATULUI TĂU VARIANTA REALĂ A ÎNTÂMPLĂRII. Doar în acest mod, profesionistul va putea lua cele mai bune decizie cu privire la cazul dumneavostră, la apărarea ce urmează a fi formulată.. Orice eroare provocată de minciună, dezinteres şi fabulaţie vă poate costa timp, bani şi, nu de puţine ori, libertatea.

Programări consultaţii juridice https://domocos-law.ro/pachetesau la telefon 0758 360 112 Av. Vlad Domocoş / 0747 108 008 Av. Larisa Domocoş.
Urgenţe drept penal (audiere, reţinere, arestare preventivă, percheziţie etc): NON STOP la telefon 0758 360 112.