Articole/Știri - CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE - tot ce trebuie să știi !

CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE - tot ce trebuie să știi !


publicat la data 13 dec. 2022, scris de Vlad Domocos

Înțelesul unor termeni:
a.Creditorul întreținerii= partea care primește întreținerea, care se bucură de întreținere(„persoana întreținută”).
b.Debitorul întreținerii= partea care oferă întreținerea(„întreținătorul”).


Ce este contractul de întreținere? Definiție.
     Contractul de întreținere este acel contract prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părți sau al unui anumit terț, prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii pentru o anumită durată.
     Contractul de întreținere poate fi încheiat pentru o perioadă determinată – termen cu scadență certă(ex: 1 an; 5 ani etc) sau poate avea un caracter viager (pentru toată durata vieții creditorului întreținerii). 
     Contractul de întreținere se poate încheia pe durata vieții mai multor persoane, situație în care, de principiu(excepție fac situațiile în care  părțile au convenit altfel), obligația de întreținere încetează la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.

Sub ce formă se încheie un contract de întreținere? Poate fi încheiat un contract de întreținere sub semnătură privată(„de mână”)?
     Contractul de întreținere se încheie în formă autentică(ad validitatem), sub sancțiunea nulității absolute.
     Contractul de întreținere nu poate fi încheiat într-o altă formă(verbală, sub semnătură privată).


Întinderea obligației de întreținere. 
Ce și cum datorează debitorul(întinderea prestației debitorului)?

1.    Prestarea întreținerii în natură(regula)
     Debitorul datorează prestații stabilite în mod echitabil ținându-se seama de valoarea capitalului și de condiția socială anterioară a creditorului.
     Debitorul este obligat să asigure creditorului în special, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, folosința unei locuințe corespunzătoare, îngrijirile și cheltuielile necesare în caz de boala. De asemenea, în situația în care întreținerea are caracter viager, debitorul are obligația de a înmormânta creditorul.
     Obligația de întreținere se execută la domiciliul creditorului întreținerii.
2.Transformarea întreținerii în natură într-o sumă de bani(excepția)
    La cererea oricăreia dintre părți, instanța de judecată poate să înlocuiască, chiar și temporar, întreținerea în natură cu o sumă corespunzătoare de bani, în următoarele cazuri:
a.    Atunci când prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective.
     Exemplu: debitorul obligației de întreținere dobândește o afecțiune medicală (paralizie, AVC etc) care îl pune în imposibilitatea de a presta obligația de întreținere în natură.
                creditorul obligației de întreținere dorește să își schimbe domiciliul într-un alt oraș care se află la o distanță considerabilă.
b.    Atunci când debitorul întreținerii decedează și nu a intervenit o înțelegere între părți.
     !Atenție: în cazul în care prestarea sau primirea întreținerii nu mai poate continua din culpa uneia dintre părți, instanța va majora sau, după caz, diminua cuantumul sumei de bani care înlocuiește prestația de întreținere.
Obiectul prestației creditorului(„ce datorează creditorul”)?:
     În cazul contractului de întreținere cu titlu oneros (regula), creditorul întreținerii se obligă să transmită dreptul de proprietate sau un alt drept patrimonial.
     !Atenție: prin excepție, întreținerea poate fi constituită și cu titlu gratuit ( donație, testament).
     !!Atenție: clauza prin care creditorul întreținerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată nescrisă.
     Exemplu: Ca urmare a încheierii unui contract de întreținere în formă autentică, C, creditorul obligației oferă lui D, debitorul obligației, cu titlu de capital al obligației de întreținere, un apartament în centrul istoric al orașului O și, prin clauza inserată la punctul I din contract, se obligă ca, în schimbul aceleași întrețineri, să presteze săptămânal, activități de grădinărit în curtea celor 3 case ale familiei debitorului. Clauza inserată la punctul I din contract va fi una nescrisă, astfel încât, C nu va fi ținut să presteze această sarcină și D nu va putea obține executarea pe cale silită a obligației contractuale.


Ce se întâmplă în situația în care bunul care a constituit capitalul a pierit total ori parțial ori și-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul nu este ținut să răspundă ?
     Exemplu: Ca urmare a încheierii unui contract de întreținere în formă autentică, C, creditorul obligației oferă lui D, debitorul obligației, cu titlu de capital al obligației de întreținere, un apartament în centrul istoric al orașului O, evaluat la data încheierii contractului la suma de 100.000 Euro. Ca urmare a crizei economice precum și a reevaluării obligațiilor fiscale (mărirea cu 500% a impozitului), în primele 5 luni socotite de la data încheierii contractului, apartamentul se devalorizează, imobile similare fiind scoase la vânzare pentru 10.000 Euro. În calitate de debitor al întreținerii, având în vederea devalorizarea imobilului, voi putea reducere prestația ?
     NU ! În această situație, întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură, astfel încât, debitorul nu va putea justifica reducerea obligației de întreținere ca urmare a diminuării valorii de piața a imobilului.
     *Raționamentul este aplicabil și în cazul pieirii totale sau parțiale a imobilului, în acele situații în care creditorul nu este ținut să răspundă (Exemplu: pieirea bunului datorită unui incendiu izbucnit din cauze naturale, o alunecare de teren, fapta creditorului etc).


Există și alte situații care atrag nulitatea absolută a contractului de întreținere ? 
     Da. Cauzele speciale de nulitate sunt următoarele:
     1.    Este lovit de nulitate absolută contractul de întreținere (oneros sau gratuit) constituit pe durata vieții unui terț care era decedat în ziua contractului.
     2.    Nu produce niciun efect contractul de întreținere cu titlu oneros constituit pe durata vieții unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.

Garantarea obligației de a presta întreținerea. Cum se poate asigura creditorul întreținerii(„persoana întreținută”) că nu va fi păcălit și își va primi întreținerea ?
     Într-adevăr, la data asumării unui contract de întreținere, grija principală a părții care are nevoie de întreținere este aceea de a avea o minima garanție că, în schimbul transmiterii dreptului de proprietate sau a unui alt drept patrimonial, se va bucura de întreținere.
     În acest sens, legea prevede că, pentru garantarea obligației de întreținere constituite cu titlu oneros, creditorul (persoana care primește întreținerea) întreținerii va beneficia de un privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală asupra capitalului de orice natură, ce face obiectul contractului de întreținere, iar pentru înscrierea ipotecii legale nu este necesară declararea valorii creanței garantate. 
Încetarea contractului de întreținere
     Contractul de întreținere încheiat pe o durată determinată încetează la expirarea acestei durate.
     Contractul de întreținere încetează la moartea creditorului obligației de întreținere indiferent dacă contractul are caracter viager sau dacă a fost încheiat pe o perioadă determinată.


Rezoluțiunea contractului de întreținere. Cum poți obține „ieșirea” din acest contract ? „Vreau să rup/sparg contractul de întreținere, care sunt opțiunile mele ?
    Rezoluțiunea contractului de întreținere poate fi dispusă numai de instanța de judecată în următoarele cazuri:
     a.    Atunci când comportamentul celeilalte părți face imposibilă executarea contractului în condiții conforme cu bunele moravuri.
     Exemplu: creditorul/debitorul întreținerii manifestă agresivitate verbală și fizică, manifestă un comportament obscen sau un comportament care lezează libertatea sexuală a debitorului (manifestări de exhibiționism, acte cu tentă sexuală etc).  
     b.    Neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere.
     c.    Debitorul obligației  de întreținere nu depune garanția promisă în vederea executării obligației sale ori o diminuează, în cazul unui contract de întreținere cu titlu oneros.


Care sunt efectele rezoluțiunii ? Ce se întâmplă dacă „rup/sparg” contractul de întreținere ?
    Efectul rezoluțiunii este repunerea părților în situația anterioară.
    !Atenție: Deși creditorul întreținerii va redobândi dreptul de proprietate transmis, debitorul în culpă nu va putea obține restituirea prestațiilor deja executate, cu excepția cazului în care a achitat și un preț, situație în care acesta va fi restituit.


Se datorează taxă judiciară de timbru în situația în care se solicită rezoluțiunea unui contract de întreținere ?
Da. 


La finalul discuției, avocații Biroului de avocatură Domocoș atrag atenția asupra următoarelor aspecte și recomandă:
1.Solicitarea unei consultații juridice inițiale și anterioare asumării unui contract de întreținere, indiferent de calitatea părții: creditor sau debitor.
2.Efectuarea unei operațiuni de due diligence (verificare) în privința dreptului de proprietate sau a unui alt drept obiect al contractului de întreținere.
3.Având în vedere caracterul intuit personae al contractului de întreținere respectiv obligația personală de întreținere, vă recomandăm să luați în considerare dacă, raportat la persoana celeilalte părți contractuale, veși putea sau nu menține coeziunea necesară pe durata derulării contractului de întreținere.
4.Redactarea clară și concisă a clauzelor contractului de întreținere. 
5.Asistarea la încheierea actului în fața notarului public.

Atragem atenția asupra faptului că, prezentul articol prezintă succinct principalele dispoziții legale în materia contractului de întreținere, motiv pentru care, regulile și excepțiile evocate pot fi sau nu aplicabile situației juridice reclamate de către dumneavoastră. 


Având în vedere că fiecare speță se bucură de particularități, avocații Biroului de avocatură Domocoș vă pot oferi un răspuns concret doar ca urmare a parcurgerii solicitării dumneavoastră punctuale.

Solicită o programare: Click aici: https://domocos-law.ro/pachete
Sună acuma: 0758 360 112 / 0747 108 008 
Trimite-ne detalii drespe speța ta aici: https://domocos-law.ro/contact