Articole/Știri - Contestație decizie pensie (avocat pensie Oradea). Adeverințe grupa I și/sau II. Adeverințe sporuri (avocat adeverințe Oradea). Recalculare pensie.

Contestație decizie pensie (avocat pensie Oradea). Adeverințe grupa I și/sau II. Adeverințe sporuri (avocat adeverințe Oradea). Recalculare pensie.


publicat la data 1 nov. 2023, scris de Vlad Domocos
Serviciile juridice oferite de Biroul Domocoș în materia pensiilor: (TEL 0758 360 112/ TEL 0747 108 008)
1.REDACTARE ȘI TRANSMITERE CERERE PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚELOR PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN GRUPA I ȘI/SAU II DE MUNCĂ;
2. REDACTARE ȘI TRANSMITERE CERERE PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚELOR PRIVIND PRIVIND SPORURILE CU CARACTER PERMANENT AVUTE ÎN VEDERE LA DETERMINAREA PUNCTAJELOR LUNARE SAU A ORICĂROR ALTE ADEVERINȚE;
3.REDACTARE ȘI TRANSMITERE CERERE PRIVIND RECALCULAREA PENSIEI;
4.CONSULTANȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ ÎN MATERIA PENSIILOR LA SEDIILE BIROULUI SITUATE ÎN MUN. ORADEA SAU ORAȘUL ALEȘD SAU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ONLINE;
5.REDACTARE CONTESTAȚIE LA DECIZIA DE PENSIONARE. ASISTARE ȘI REPREZENARE ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ;
6.ALTE NOTIFICĂRI/CERERI/SOLICITĂRI ADRESATE ANGAJATORULUI/FOSTULUI ANAGAJATOR, DEȚINĂTORULUI LEGAL AL ARHIVEI, CASEI DE PENSII ETC.

ARTICOL INTEGRAL – ADEVERINȚE, RECALCULARE PENSIE, CONTESTAȚIE DECIZIE PENSIONARE: Timp mediu lectură-12MIN.
   La data redactării prezentului articol (28.10.2023), avocații Biroului Domocoș au avut în vedere dispozițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010 respectiv articolele (art. 139, 145, 148(2), 157 (2), (5), 183(1) ) din Legea nr. 129/2019 privind sistemul public de pensii intrate în vigoare ( menționăm că Legea nr. 129/2019 nu a intrat în vigoare în integralitate. Potrivit dispozițiilor cunoscute la această dată, Legea 129/2019 ar trebui să intre în vigoare la data de 1 Ianuarie 2024). Prezentul articol tratează dispozițiile generale și aplicabile în materia pensiilor la data redactării articolului, fără a avea în vedere normele speciale prevăzute pentru diferite categorii profesionale care beneficiează de un regim “special” (ex: cadrele MAI etc). 

I.ADEVERINȚE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN GRUPA I ȘI/SAU GRUPA II DE MUNCĂ. ADEVERINȚE SPORURI etc – FORMA ADEVERINȚEI ȘI PRECIZĂRI UTILE 
1.ADEVERINȚE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN GRUPA I/II MUNCĂ

Art 158 – Legea nr. 263/2010- 
Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepția celor realizate în activități care sunt încadrate în condiții speciale conform art. 30 (1) din Legea nr. 263/2000.
Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2000, sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare

Cum se face dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001?

Ca regulă, dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă se face cu carnetul de muncă (“Cartea de muncă”).
Prin excepție, în acele situații în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu ADEVERINȚE eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive.
   Atenție!- ADEVERINȚELE VOR FI VALORIFICATE numai în situația în care au fost emise potrivit Legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Art. 126 -  Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010- 
Adeverințele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 Aprilie 2001, persoanele care și-au desfășurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa. 14 a Normei de aplicare a Legii nr. 263/2010, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidențele angajatorilor sau ale deținătorilor legali de arhive.
Pentru a putea fi valorificată, este necesar ca adeverința să fie completată în mod obligatoriu la toate rubricile sale.

Cum și de la cine se solicită ADEVERINȚELE? 

ADEVERINȚELE se solicită de la angajator/fostul angajator sau de la deținătorul legal al arhivelor.
Din punctul nostru de vedere, pentru eliberarea unei ADEVERINȚE, este necesar ca persoana interesată să formuleze și să transmită către angajator/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivelor, o cerere prin care să solicite în mod expres eliberarea unei ADEVERINȚE în condițiile anexei nr. 14 din Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010.
Din punctul nostru de vedere, cererea se poate depune personal/mandatar la angajator/fostul angajator sau la deținătorul legal al arhivelor sau, poate fi transmisă prin intermediul poștei (recomandăm utilizarea procedurii conținutului declarat și a confirmării de primire) sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (pentru cazurile în care este posibilă o asemenea comunicare).

Din punct de vedere legal, angajatorul/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivei ar trebui să comunice răspunsul în termen de 30 de zile de la data primiri solicitării. În realitate, în condițiile în care persoanele interesate nu beneficiează de sprijinul unui avocat, din păcate, primirea răspunsului este întârziată, în unele cazuri așteptarea durând chiar și câtiva ani. Pentru o corectă identificare a solicitantului respectiv a drepturilor solicitate în cerere, recomandăm tuturor persoanelor ca în cuprinsul cererii să își exprime fără echivoc solicitarea, să enumere locul/locurile de muncă, perioada, etc. De asemenea, recomandăm tuturor persoanelor ca, anexat cererii să transmită către angajator/fostul angajator o copie a carnetului de muncă sau orice alte documente în susținerea cererii. Informațiile vor ușura munca persoanei responsabile cu oferirea răspunsului la cererea dumneavoastră.

Totuși, față de costurile relativ reduse (pe care cu siguranță și le poate permite orice persoană interesată!), recomandăm transmiterea cererii prin intermediul unui avocat apreciind că intervenția acestuia vă poate scuti de o serie de activități și vă poate oferi, cel puțin la nivel de principiu, siguranța în ceea ce privește corectitudinea cererii transmise. În cazul în care sunteți interesați de transmiterea unei cereri în vederea eliberării unei ADEVERINȚE privind încadrarea în grupa I și/sau II-a de muncă, ne puteți contacta - click aici pentru detalii.

Cum se poate valorifica ADEVERINȚA privind încadrarea în grupa I și/sau II-a de muncă?

ADEVERINȚA privind încadrarea în grupa I și/sau II-a de muncă se poate valorifica la stablirea și/sau recalcularea dreptului de pensie.

Astfel, reomandarea noastră este accea ca, în condițiile în care doriți să depuneți cererea de pensionare (“dosarul de pensie”) să procedați, anterior, la transmiterea cererii către angajator/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivelor. Astfel, alăturat înscrisurilor necesare emiterii Deciziei de pensionare, veți atașa și ADEVERINȚA privind încadrarea în grupa I și/sau II-a de muncă, aceasta urmând a fi avută în vedere la stabilirea dreptului la pensie. Conform art. 76 din Norma de aplicarea a Legii nr. 263/2010, ADEVERINȚA se va anexa/depune în ORIGINAL.

În condițiile în care dreptul la pensie este deschis (“beneficiați de pensie/sunteți în pensie”), pentru a beneficia de înscrierile reținute în ADEVRINȚĂ, va trebui să vă adresați CASEI JUDEȚENE DE PENSIE emitentă a Deciziei dumneavoastră de pensionare, o cerere privind recalcularea pensiei (pentru informații suplimentare privind recalcularea pensiei, a se vedea punctul _ din prezentul articol). 
La cererea de recalculare a pensiei, pe lângă înscrisurile obligatorii, veți anexa/atașa și ADEVERINȚA privind încadrarea în grupa I și/sau II-a de muncă. Vă re(amintim) că, atât cererea privind eliberarea ADEVERINȚEI cât și cererea privind recalcularea pensiei poate fi redactată și transmisă, în numele dumneavoastă, de către avocații Biroului Domocoș: click aici pentru detalii.


2.ADEVERINȚE PRIVIND SPORURILE CU CARACTER PERMANENT AVUTE ÎN VEDERE LA DETERMINAREA PUNCTAJELOR LUNARE

Conform art. 165 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, pe lângă salariile brute sau nete, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul  a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă (“cartea de muncă”) sau care sunt dovedite cu ADEVERINȚE, conform legislației în vigoare.
ADEVERINȚELE eliberate de angajator/fostul angajator sau de către deţinătorii legali de arhive, precum şi documentele necesare stabilirii şi/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se certifică prin ştampilă şi semnătură olografă a conducătorului entităţii sau a persoanei delegate în acest sens.
Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie sun cele prevăzute în Anexa nr. 15 din Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010. Anexa nr. 15 poate fi consultată – click aici.
În ceea ce priveşte SPORUL PENTRU MUNCA PRESTATĂ ÎN TIMPUL NOPŢII, adeverinţele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevăzut în Anexa nr. 16 din Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010. Anexa nr. 16 poate fo consultată – click aici:

ADEVERINȚA prin care se dovedesc sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare trebuie să cuprindă, ÎN MOD OBLIGATORIU, cel puțin următoarele elemente:
a)    denumirea angajatorului;
b)    datele de identificare a persoanei;
c)    perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;
d)    funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
e)    denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;
f)    perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;
g)         adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

 

Cum și de la cine se solicită ADEVERINȚELE? 

ADEVERINȚELE se solicită de la angajator/fostul angajator sau de la deținătorul legal al arhivelor.
Din punctul nostru de vedere, pentru eliberarea unei ADEVERINȚE, este necesar ca persoana interesată să formuleze și să transmită către angajator/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivelor, o cerere prin care să solicite în mod expres eliberarea unei ADEVERINȚE în condițiile anexei nr. 15 și/sau 16  din Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010.
Din punctul nostru de vedere, cererea se poate depune personal/mandatar la angajator/fostul angajator sau la deținătorul legal al arhivelor sau, poate fi transmisă prin intermediul poștei (recomandăm utilizarea procedurii conținutului declarat și a confirmării de primire) sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (pentru cazurile în care este posibilă o asemenea comunicare).

Din punct de vedere legal, angajatorul/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivei ar trebui să comunice răspunsul în termen de 30 de zile de la data primiri solicitării. În realitate, în condițiile în care persoanele interesate nu beneficiază de sprijinul unui avocat, din păcate, primirea răspunsului este întârziată, în unele cazuri așteptarea durând chiar și câtiva ani. Pentru o corectă identificare a solicitantului respectiv a drepturilor solicitate în cerere, recomandăm tuturor persoanelor ca în cuprinsul cererii să își exprime fără echivoc solicitarea, să enumere locul/locurile de muncă, perioada, etc. De asemenea, recomandăm tuturor persoanelor ca, anexat cererii să transmită către angajator/fostul angajator o copie a carnetului de muncă sau orice alte documente în susținerea cererii. Informațiile vor ușura munca persoanei responsabile cu oferirea răspunsului la cererea dumneavoastră.

Totuși, față de costurile relativ reduse (pe care cu siguranță și le poate permite orice persoană interesată!), recomandăm transmiterea cererii prin intermediul unui avocat apreciind că intervenția acestuia vă poate scuti de o serie de activități și vă poate oferi, cel puțin la nivel de principiu, siguranța în ceea ce privește corectitudinea cererii transmise. În cazul în care sunteți interesați de transmiterea unei cereri în vederea eliberării unei ADEVERINȚE privind sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare, ne puteți contacta - click aici pentru detalii.

Cum se poate valorifica ADEVERINȚA privind sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare?

ADEVERINȚA privind sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare se poate valorifica la stablirea și/sau recalcularea dreptului de pensie.

Astfel, reomandarea noastră este accea ca, în condițiile în care doriți să depuneți cererea de pensionare (“dosarul de pensie”) să procedați, anterior, la transmiterea cererii către angajator/fostul angajator sau deținătorul legal al arhivelor. Astfel, alăturat înscrisurilor necesare emiterii Deciziei de pensionare, veți atașa și ADEVERINȚA privind sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare, aceasta urmând a fi avută în vedere la stabilirea dreptului la pensie. Conform art. 76 din Norma de aplicarea a Legii nr. 263/2010, ADEVERINȚA se va anexa/depune în ORIGINAL.

În condițiile în care dreptul la pensie este deschis (“beneficiați de pensie/sunteți în pensie”), pentru a beneficia de înscrierile reținute în ADEVRINȚĂ, va trebui să vă adresați CASEI JUDEȚENE DE PENSIE emitentă a Deciziei dumneavoastră de pensionare, o cerere privind recalcularea pensiei,
La cererea de recalculare a pensiei, pe lângă înscrisurile obligatorii, veți anexa/atașa și ADEVERINȚA privind sporurile cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajelor lunare Vă re(amintim) că, atât cererea privind eliberarea ADEVERINȚEI cât și cererea privind recalcularea pensiei poate fi redactată și transmisă, în numele dumneavoastă, de către avocații Biroului Domocoș: click aici pentru detalii.

II.RECALCULAREA PENSIEI (dispoziții generale- art. 107 Legea 263/2010, art. 134 Norma de aplicare a Legii nr. 263/2010). PRECIZĂRI UTILE

    În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
    Pensia poate fi recalculată, la cerere,  prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia. Sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
    Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita (la cerere) recalcularea pensiei, în condiţiile legii. Sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
    Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia. Sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
    Dispozițiile legale sus indicate sunt prezentate cu titlu general. Astfel, pentru a ne putea pronunța asupra aplicabilității unei reguli de drept la cazul particular al unui client, va trebui să facem o analiză detaliată raportat la datele oferite de către dumneavoastră (vârstă, condiții muncă, verificare Carnet de muncă, verificare Adeverințe etc).

III.CONTESTAREA DECIZIEI DE PENSIONARE. PRECIZĂRI UTILE

Potrivit art. 139 din legea nr. 127/2019, deciziile de pensionare emise de către Casele Teritoriale de Pensii, pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicarea acestora, la instanța judecătorească competentă. Deciziile de pensionare emise de către Casele Teritoriale de Pensii necontestate la instanța judecătorească în termen de 45 de zile de la comunicarea acestora sunt definitive.
Precizări utile:
    Păstrați cu atenție Decizia de pensionare și actele anexate acesteia(acolo unde există), inclusiv plicul în care ați primit această Decizie.
    Verificați cu atenție dacă la stabilirea dreptului, Casa de Pensii a luat în considerare toate informațiile existente în Carnetul de muncă (“Cartea de muncă”) respectiv în Adeverințele/actele/înscrisurile depuse cu ocazia depunerii cererii.
    În cazul în care informațiile nu au fost avute în vedere la stabilirea dreptului, citiți cu atenție motivele respingerii solicitării.
    Re(verificați) dacă Adeverințele/actele/înscrisurile depuse de către dumneavoastră au fost înctocmite (ex: Adeverință muncă îngrupa I/II, Adeverință sporuri etc) cu respectarea dispozițiilor legale.
    În cazul în care alăturat Decizei de pensionare nu regăsiți la momentul comunicării înscrisuri suplimentare din care să rezulte modalitatea de calcul a pensiei, aveți posibilitatea să adresați Casei de Pensie o cerere în vederea eliberării unui asemenea înscris. 
    În cazul în care sunteți nemulțumiți de cuantumul stabilit al pensiei, de faptul că au fost sau nu au fost luate în considerare informațiile privind grupele de muncă, sporuri cu caracter permanent avute în vedere la determinarea punctajului etc, de faptul că din diverse motive la stabilirea dreptului de pensie nu vi s-au luat în considerare anumite perioade/înscrieri existente în Carnetul de Muncă etc, singura opțiune pe care o aveți la dispoziție este aceea de a formula și depune la instanța competentă contestație, în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicării Deciziei către dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți faptul că, chiar dacă în esența susținerile dumneavoastră sunt întemeiate (ex: ați prestat efectiv muncă în grupa I și Casa de Pensii nu a valorificat acest aspect), în cazul în care nu sesizați instanța în interiorul termenului de 45 de zile calculat de la comunicarea Deciziei, aceasta devine definitivă, motiv pentru care nu veți mai putea beneficia de acel drept. Legea este clară în acest sens și stabilește în mod clar și concis faptul că Decizia necontestată în termen este una definitivă !!!
    Vă reamintim că, potrivit dispozițiilor legale aplicabile la data redactării prezentului articol (28.10.2023), în subordinea Caselor de Pensie nu mai funcționează comisii de contestații astfel incât, chiar dacă dumnevoastră doriți să adresați o cerere/petiție/solicitarea Casei de Pensii (la care, în mod normal, Casa are obligația de a răspunde în termen de 30 de zile de la depunere), nu pierdeți din vedere termenul de 45 de zile în care trebuie să vă adresați instanței competente. Este posibil ca, în condițiile în care Casa de Pensie nu va răspunde pozitiv solicitării dumnevoastre, să pierdeți beneficiul termenului de 45 de zile.
    Mare atenție la cererile de chemare în judecată (Contestația la decizia de pensionare) redactate de către persoane care nu sunt profesioniști ai dreptului. Conform dispozițiilor legale imperative (obligatoriu de aplicat de către instanța de judecată), cererea de chemare în judecată (contestația) trebuie să cuprindă anumite aspecte obligatorii pentru ca judecătorul să se poată pronunța asupra acesteia. Astfel, chiar dacă, în esență, susținerile dumneavoastră sunt întemeiate (ex: ați prestat efectiv muncă în grupa I și Casa de Pensii nu a valorificat acest aspect) însă nu solicitați în mod corect ca instanța de judecată să rețină aceste aspecte, judecătorul nu se poate transforma într-un avocat al părții, motiv pentru care, dacă condițiile de formă și de fond ale cererii nu sunt întrunite, va trebui să vă respingă cererea de chemare în judecată !!!. 
    Vă rugăm să rețineți că, dacă dumneavoastră în calitate de contestator nu respectați obligațiile legale, judecătorul este obligat să aplice legea, astfel încât, prin respingerea cererii acesta nu este rău, neimplicat și nici susținător al statului ci, dimpotrivă, își desfășoară activitatea cu respectarea legii !!!
    Potrivit art. 153 din Legea nr. 263/2010, Tribunalul este instanța competentă să soluționeze în primă instanță contestațiile împotriva deciziilor de pensionare emise de către casele teritoriale de pensii.
    Potrivit art. 154 din Legea nr. 263/2010, cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect drepturile de pensie, indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute prin legi cu caracter special, se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul.     Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul
    Potrivit art. 155 din Legea nr. 263/2010, împotriva hotărârilor Tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă iar hotărârile Curţilor de Apel, precum şi hotărârile Tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive.
    Potrivit art. 157 din Legea nr. 263/2010, cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Astfel cum am arătat, articolul are rol informativ și tratează cu precădere, raportat la temele alese, (și nu în mod complet, exhaustiv) principalele dispoziții legale incidente în dreptul general al pensiilor. Atragem atenția că, fără o privire detaliată asupra situației dumneavoastre particulare, articolul nu suplinește consultanța juridică individuală.


Căutați un avocat pentru problema pensiei dumneavoastre?
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție: Contact- click aici pentru a alege modalitatea în care dorești să iei legătura cu noi.